Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Ahawah

Visie: Wij vinden dat iedereen een natuurlijke behoefte heeft aan stilte, positieve gedachten en vergeving om goed te kunnen blijven functioneren binnen zijn of haar gezin en de samenleving.

Missie: We willen in of nabij Bloemendaal een groot centrum starten waar onderdak kan worden verleend aan een stilteruimte, gebedsruimte en counselingruimte.

Ambities en lengte en geldigheidsduur:
In de komende twee jaar vanaf augustus 2023 tot augustus 2025, willen wij doormiddel van advertenties, persoonlijke ontmoetingen, openbare bijeenkomsten en informatie via het internet, en (reeds bestaande) brochure en boek mensen op de hoogte brengen en uitnodigen om deel te nemen aan het MHC-program en samen na te denken, praktisch, om het centrum zo spoedig mogelijk van de grond te krijgen.

Het doel van de stichting is: het in de geest van liefde en dana (vrijgevigheid) (gratis) aanbieden van diverse spirituele diensten, het oprichten (uitbreiden en onderhouden) van een speciaal daarvoor bestemd centrum, ter wille van de bewustwording, heelheid en gezondheid van de mens, alsmede het ondersteunen van het gedachtegoed van de twee oprichters: de heer R.L. Wennegers, voornoemd, (ook bekend als Nathan Rozenhart, schrijver van onder andere ‘De Boodschap’) en mevrouw S. van Altena, voornoemd

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van diensten en het onder de aandacht brengen van ons doel door media, digitale wereld, netwerken of drukwerk, alsmede het opleiden en begeleiden van vrijwilligers.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders met een minimum van twee bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. ln vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.  In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:  bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren. Bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is. Subsidies; erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; opbrengsten van activiteiten van de stichting; alle andere baten

Communicatie door de stichting met donateurs en belangstellenden geschiedt via de website van de stichting, persoonlijk contact, op uitnodiging, bij bijeenkomst en als het centrum is gerealiseerd: in het centrum van de stichting.

Promotie de stichting maakt haar activiteiten bekend via haar website, bijeenkomsten, artikelen in media en door persoonlijk contact met belangstellenden.

Financiën omdat de stichting op dit moment aan huis is gevestigd, brengt dit geen extra kosten mee, zoals huur. Wij willen fondsen werven via de verkoop van ons boekje MHC-program en het polsbandje met tekst (meerdere artikelen volgen nog).
Ook nodigen we geïnteresseerden uit IRL en via onze website en brochure een gift te doen.

Financiële verantwoording de stichting houdt een jaarrekening bij die opgevraagd kan worden door belangstellenden en donateurs.